Privacy beleid

Algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet van privay van kracht. Deze Algemene Verordering Gegevensbessherming (AVG) of beter bekend als De Europese Verordering 2016/679 de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonsgegevens van de Europese burgers.

Onze praktijk respecteert dan ook uw privacy. Wanneer u beroep doet op onze diensten als huisarts, stemt u in met deze privacy verklaring.  “Gastro Withofs” is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens  de GDPR-regelgeving. Als huisarts behoren wij tot de vereniging ‘Orde der artsen’ en moeten wij ons houden aan de ‘code van de medische deontologie’. U kan deze raadplegen via volgende link.

Wie?

Op grond van deze wet moet een organisatie, zoals “Gastro Withofs”, deze privacy verklaring voor de verwerking van persoonsgegevens naleven.  Dit privacy beleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking in Gastro Withofs, gelegen te Hassaluthdreef 10B bus 2, 3500 Hasselt. 

Welke gegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Volgende gegevens over u kunnen door de artsen en personeelsleden verwerkt worden in het kader van haar dienstverlening aan u (agendasysteem, elektronisch medisch dossier):

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)

In het kader van het verstrekken van medische zorgen kunnen andere gegevens nodig zijn die uitsluitend nodig zijn om kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Contactgegevens en identiteitsgegevens (daarbij inbegrepen ID-kaart en rijksregisternummer)
 • Geneeskundige gegevens
 • Gegevens die betrekking hebben op ziekteverzekering
 • Voorschriften, resultaten labo’s, diagnoses,… 

Hierbij worden ook gevoelige persoonsgegevens worden bewaard die betrekking kunnen hebben op uw  gezondheid, seksuele geaardheid, genetische gegevens en biometrische gegevens. Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen worden bewaard. “Gastro Withofs” probeert erop toe te zien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld. Dataminimalisatie blijft van belang.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. 

Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen?

“Gastro Withofs” neemt passende technische en organisatorische maatregelen die erop gericht zijn de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan verwerkingsverantwoordelijke van “Gastro Withofs” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De Orde der artsen, gevestigd te de Jamblinne de Meuxplein 34-35 in 1030 Brussel, houdt toezicht op het correct verwerken van de gegevens. 

Welke rechten heeft u?

 • Recht op kennisname

U heeft als datasubject het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van onze opslag en ons gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U kiest vrij of u al dan niet uw persoonsgegevens meedeelt aan “Gastro Withofs”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Gastro Withofs” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.  U erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

 • Recht op bezwaar

U beschikt over een recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 • Recht op vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Gastro Withofs in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 • Recht op intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Deze intrekking heeft weliswaar geen invloed op gegevens die voordien met toestemming werden verwerkt.

 • Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Verwerkingsverantwoordelijke daartoe te contacterenhetzij per post naar Sint-Laurentiusstraat 59 8210 Zedelgem, mits u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document bijvoegt waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

 • Automatische beslissingen en profiling 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Verwerkingsverantwoordelijke evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Hyperlinks 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Gastro Withofs” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Wijzigingen 

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.